Ikonimikis

(Nupela rot i pinis long Ekonomi)

Ikonimikis i save i lukluk long olgeta kago long manmeri. Tripela bikpela samting ol i lukim long ekonomikis em i: wanem kago ol i makim, hamas ol i mekim, na long husat ol i mekim.

Ekonomikis igat tupela bikpela lain:

Wiki letter w.svg (Dispela pes Ikonimikis em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)