Open main menu

Maikroekonomiks em i skul bilong ekonomics long painim aut long ol liklik junit: long wanwan kampani o wanwan man o meri.