Kantri i minim wanpela hap long wol we igat nesenel gavman, igat ol manmeri istap, na igat hap giraun. Long sampela kantri, igat kaunti, stet, o provins olsem ol liklik hap insait long ol kantri.

Lukim tu senisim


  (Dispela pes Kantri em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)