Open main menu

Wikipedia β

Mak bilong bikpela lotu bilong wol, long han krais to rait:
lain 1: Kristen, Judaisim, Hinduisim
lain 2: Islam, Budisim, Shinto
lain 3: Sikhism, Bahai, Jainisim

I gat kainkain lotu long Graun, olsem: