Hinduisim

Hinduisim em i lotu. Tude em i gat 1250 milion manmeri i i lotuim Hinduisim long Giraun. Sanskrit em i tokples bilong Hinduisim lotu. hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi

Kovil bilong Hinduisim