Yelo (kala)

Yelo em i wanpela kala. Sampela abus na pisin i yelo. Web kod bilong em i #FFFF00.[1]

Ol yelo kala


Wiki letter w.svg (Dispela pes Yelo (kala) em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Ol referensEdit

Lukum tuEdit