Ret em i wanpela kala. Sampela abus na pisin i ret. Web kod bilong em i #FF0000.[1]

Ol ret kala


(Dispela pes Ret (kala) em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Ol referens senisim

Lukum tu senisim