Timor-Leste

(Dispela pes Timor-Leste em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Timor-Leste

Timor-Leste em i wanpela kantri long Esia. Kapitol long emi Dili. Timor-Leste em i gat 1.167.242 manmeri (2015).

Lukim tuEdit