(Dispela pes Sepik em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?) Sepik o Sipik em i wanpela bikpela wara long Papua Niugini. Sipik em i gat 1126Km, na em i namba 2 longpela wara long Papua Niugini. Fly tasol em i longpela moa long em, tasol Sipik i winim Fly long karim planti wara. Tripela ples long Sipik i gat rot i go long Wewak. Dispela tripela ples i Angoram, Timbunke na Pagwe.

(Dispela pes Sepik em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)