Sayor em i tingting i gat laip na i stap long (kingdom) Plantae. Sayor save i no ken surikim, tasol em i ken kamap bikpela.

Ol Sayor

Lukim tu

senisim