Buai em i wanpela kain pam. I gat dispela kain diwai long ples hat olsem long Pasifik, Esia na hap is bilong Aprika. Ol i tingting olsem as ples bilong buai long Malaysia o long Pilipin.

Diwai bilong buai
Kaikai buaiEdit

Plenti manmeri i laik kaikaim buai. Sapos yu kaikaim buai, maus blong yu bai go bagarap na retpela tru.