Maun Hagen o Hagen em i kapitol na taun bikpela tumas bilong Westen Hailans provins long Papua Niugini. Em i namba tri taun long Papua Niugini; Pot Mosbi na Lae i bikpela moa long em. Hagen i kisim nem long Maun Hagen, wanpela bikpela maunten i stap klostu long taun.

Danis long Maun Hagen long 2008

Histori

senisim

Long yia 1933, Mick Leahy na brata bilong em Dan Leahy, tupela i kisim balus na tupela i painim ples Wagi Vali. Tupela painem ples we planti manmeri i stap.

Liklik taim bihain, tupela i kisim sampela ofisa (wanpela ofisa husat i kamap wantaim tupela brata, nem bilong em Jim Taylor), na ol i kamap olsem nambawan waitman long wokabout i go long Maun Hagen. Ol i wokim wanpela liklik ples balus tu.

Trenspot

senisim

Maun Hagen en i gat wanpela bikpela ples balus, nem bilong em i Kagamuga ples balus. Maun Hagen tu i stap long Hailans Haiwe, rot we manmeri i ken kamap long Lae na Madang. Hailans Haiwe em i wanpela rot i gat sel. Westen Hailans i gat sampela mo rot tu, tasol planti i no gat sel.


  (Dispela pes Maun Hagen em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)