Madang (taun)

(Nupela rot i pinis long Madang (Taun))

Madang (old German name: Friedrich-Wilhelmshafen) em i Kapitol na taun bikpela tumas bilong Madang Provins long Papua Niugini. Madang em i wanpela naispela taun tru, na planti turis i save kam long em.

(Dispela pes Madang (taun) em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)