Elisabet II

(Nupela rot i pinis long Elisabet 2 bilong Papua Niugini)

Elisabet II i kwin bilong 16 kantri: Papua Niugini, Yunaitet Kingdem, Solomon Ailan, Ostrelia, Niu Silan, Tuvalu, Kanada... Em i kamap bilong Yunaitet Kingdem long Februeri 6 bilong yia 1952. Mama i karim em long Epril 21 bilong yia 1926.

Misis Kwin Elisabet II bilong Papua Niugini