Aialan i ailan bilong Yurop. Aialan i gat tupela kantri:

Aialan long Yurop

Noten Aialan na Bikpela Briten bilong Yunaitet Kingdom.