Tok Albenia emi wanpela tokples long kantri Albenia.

Tok Albania in Yurop