Solwara Atlantik

Solwara Atlantik i bikpela solwara. Em i namel we ol Amerika na Yurop i stap.

Solwara Atlantik
Greenland, Rype Fjord (js)4.jpg

Ol kantri long nambis long Solwara AtlantkEdit

YuropEdit

AprikaEdit

Saut AmerikaEdit

CaribbeanEdit

Sentrel na Not AmerikaEdit


  (Dispela pes Solwara Atlantik em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)