Sol (Tok Inglis: Seoul) emi kapitol na nambawan siti bilong Saut Korea. Sol i bin kapitol bilong Korea istat long yia 1394. Nem ofisel long Sol i Sipesol Taun bilong Sol.

Dua Namdaemun long Sol long nait

Sol i gat 9 milien manmeri long em, na i gat sampela taun klostu long Sol tu. Sol na ol taun klostu long em wantaim igat 21 milien manmeri.

(Dispela pes Sol em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)