Soka em i wanpela pilai.

Football iu 1996.jpg


(Dispela pes Soka em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)