Sintakis i wanpela save i lukluk long vokabelari i bung inap i kamapim sentens. Sintakis i wanpela save bilong grama, o save long yusim wanpela tokples. Save bilong luklukim grama i wanpela save bilong lingwistikis, o save long olkain tokples.

Ating bilong lainim sintakis bilong Tok Pisin nau yumi i mas lukluk long ol dispela:

 • Naun (ol liklik tok i save kolim olkain samting, olsem balus, wara, pikinini...)
 • Kwantifaia (ol liklik tok olsem ol, wanpela, planti...)
 • Ajetiv (ol liklik tok i save mekim ol naun mo klia, olsem bikpela, longwe, bruk...)
  • Nambawan kain: ajetiv i gat pela taim i stap bipo long naun, na taim i stap bihain long naun em i gat pela tu
  • Nambatu kain: ajetiv i gat pela taim i stap bipo long naun tasol
  • Nambatri kain: ajetiv i no gat pela
  • Nambafo kain: ajetiv i stap bihain long naun, klostu long naun (olsem bruk)
 • Pronaun (ol liklik tok olsem yu, mi, em...)
 • Vab (ol liklik tok i save soim wanem samting em i mekim, olsem kaikai (samting), harim (samting), toktok (lg samting)...
 • Sentens na word order.

Lukim tu

senisim

Buk yu ken painim moa toksave bilong dispela

senisim