Saut Ailan

Saut Ailan em i wanpela bikpela ailan bilong sauten Niu Silan.

Saut Ailan


Ol ReferensEdit


  (Dispela pes Saut Ailan em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)