Open main menu

(Dispela pes Saudi Arabia em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Saudi Arabia

Saudi Arabia em i wanpela kantri long Esia. Kapitol long emi Riyadh. Saudi Arabia em i gat 30.770.375 manmeri (2014).

Lukim tuEdit