Saina (kainkain mining)

China istap tupela kantri bilong Esia.