Sahara em i bikpela ples drai bilong Afrika.

Sahara satellite hires.jpg