Sahara satellite hires.jpg

Sahara em i bikpela ples drai bilong Afrika.