Pyongyang

Pyongyang
0322 Pyongyang Turm der Juche Idee Aussicht.jpg

Pyongyang i kapitol bilong Not Korea.