Niu Kaledonia

Niu Kaledonia em i wanpela ailan long Franis.

New Caledonia in its region (special marker).svg

Wiki letter w.svg (Dispela pes Niu Kaledonia em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)