Mani em i wanpela samting long putim preis long kainkain sevis na kago.

Mani

Stori bilong maniEdit

Sampela manmeri i bin yusim sampela mani long 100,000 yia i go pinis, tasol em i nogat wanpela sosaiti wantaim ikonimikis.


  (Dispela pes Mani em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)