Laksembog (Luxembourg) em i kantri bilong Yurop. Emi memba bilong Yunien bilong Yurop. Kapitol bilong Laksembog emi Luxembourg. Tokples bilong Laksembog emi Tok Laksembog.

Referens

senisim


  (Dispela pes Laksembog em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)