Dispela pes long Histori long Korea.

Bipo histori senisim

Olpela Joseon senisim

Olpela Tripela Kantri long Korea senisim

Tripela Kantri long Korea senisim

Balhae na Silla senisim

Goryeo senisim

Joseon senisim

Bosim long Siapan long Korea senisim

Brukim namel long Korea senisim

  (Dispela pes Histori long Koria em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)