Hamiltan

Help:Disembigyuesen

Hamiltan save:

(Dispela pes Hamiltan em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)