George Walker Bush i presiden namba 43 bilong Amerika. Em i kamap presiden tupela taim: long yia 2001 na long yia 2005. George em i pikinini bilong George H. W. Bush na Barbara Bush. Mama i karim em long Julai 6 bilong yia 1946.

Bush long yia 2003


(Dispela pes George Walker Bush em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)