Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure (Novemba 26, 1857 - Februeri 22, 1913) em i man bilong Swisalan.

Ferdinand de Saussure

Saussure i bikpela long histori long lingwistikis long 20th senseri. Em i tingting pinis lingwistikis i olsem kain long save bilong olgeta symbol, em i kolim semiolosi (nau semiotikis.)

Buk bilong em i Cours de linguistique générale (Skulim long general lingwistikis).