Ensaiklopedia

(Nupela rot i pinis long Ensiklopedia)

Ensiklopedia i buk long painim kainkain save long planti samting.

Wikipedia em i ensiklopedia long intanet.