Edukesen (o Edukeson) i skulim pikinini o samatin.

Toktok long edukesen senisim

Mandela i tok: "Birua bilong pasin birua i wanem? Edukesen em i birua bilong pasin birua".