Daulo

Distrikt long Isten Hailans
Taun Watabung
Total Area 625 km²
Occupied Area 325km²
Major rot 26 km
Minor rot 40 km
Mountains 81 %
Plains 19 %
Floodplains 0 %

Daulo emi wanpela distrik long Isten Hailans provins. Em i bin gat olsem 30,000 manmeri long em long yia 2000. Asaro Valley em igat bikpela hap bilong populesen bilong distrik.

Populesen densiti long Daulo emi 45 manmeri/km2.


 
Ol distrik bilong Isten Hailans
Daulo Distrik | Goroka Distrik | Henganofi Distrik | Lufa Distrik | Obura-Wonenara Distrik | Okapa Distrik | Unggai-Bena Distrik