Awa ne (naswa) de yasnay bilong dah yesnian yustne mads jukend Awa, yia bilong ya.