Aldealseñor

Aldealseñor em i wanpela taun long Soria provins, Castile na León, Spen.

Aldealseñor (Soria) Mapa.svg


(Dispela pes Aldealseñor em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)