Flag of Namibia.svg

.na em i Intanet kod bilong kantri Namibia.


(Dispela pes .na em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)