Flag of Sri Lanka.svg

.lk em i Intanet kod bilong kantri Sri Lanka.


(Dispela pes .lk em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)