Flag of Ireland.svg

.ie em i Intanet kod bilong kantri Ripablik bilong Aialan.


(Dispela pes .ie em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)